Brilio.net - Seorang muslim tentunya sudah cukup akrab dengan dzikir, bahkan sejak kecil sudah diajarkan agar tidak beranjak terlebih dahulu usai melaksanakan ibadah sholat, namun diminta berdzikir dan berdoa kepada Allah. Dzikir setelah sholat merupakan amalan sunah yang bisa memperkuat keimanan seorang muslim, membuat hatinya tenang, dan doanya mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

Doa dan dzikir setelah sholat tidak hanya memberikan kesejukan jiwa, namun juga akan membawa pada sebuah amalan yang luar biasa. Tentu saja kebiasaan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan dulunya.

Dzikir setelah sholat bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Memang sangat baik ketika selesai sholat memanjatkan doa kepada Allah, insyaallah segala keinginan bisa terkabulkan. Nah ada beberapa keutamaan dzikir lho, apa saja? Berikut lansiran brilio.net dari berbagai sumber, Selasa (20/4).

1. Pahala berlimpah.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI

foto: freepik.com

Ketika menyempatkan waktu untuk dzikir usai melaksanakan sholat, maka Allah akan memberikan pahala berlimpah.

"Pria dan wanita yang berpuasa, pria dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzab, Ayat 35).

2. Jalan masuk surga.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: freepik.com

Mengenai hal ini dijelaskan dalam hadis Shahih Riwayat Bukhari, "Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan yang penuh keyakinan, lalu dia mati di hari tersebut sebelum sore hari, maka dia termasuk kedalam penghuni surga. Dan barangsiapa yang membacanya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh maka dia termasuk kedalam penghuni surga."

3. Diampuni dosa-dosanya.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: freepik.com

Memohon ampunan kepada Allah memang selalu dilakukan seorang umat muslim. Memiliki banyak dosa tentu saja membuat hidup menjadi tidak tenang, oleh karenanya berdzikir setelah sholat menjadi solusi terbaik memohon kepada Allah.

"Barangsiapa yg membaca dzikir Subhanallah disetiap shalat wajib sebanyak 33 kali, dan membaca dzikir Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca dzikir Takbir (Allahu Akbar) sebanyak 33 kali dan untuk menyempurnakannya, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan." (HR. Muslim).

4. Termasuk sedekah.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: freepik.com

"Disetiap ruas tulang (persendian) manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap paginya. Tiap tiap bacaan dzikir itu adalah sedekah dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah, mencegah dari perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah." (Hadits Riwayat Muslim).

5. Memberikan ketenangan hati.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: freepik.com

Jika hati tenang, maka kehidupan seseorang pun menjadi lebih baik. Bedoa kepada Allah dan memohon untuk ketenangan hati usai menunaikan sholat memang sangat tepat.

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." (Surat Al-Ra’ad ayat 28)

Bacaan dzikir setelah sholat fardu lengkap dengan arti.

1. Membaca istighfar.

"Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih" 3x

Artinya:

"Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya."

2. Membaca kalimat tauhid.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: istimewa

"Laa ilaha illallah wakhdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul khamdu yukhyiiy wayumiitu wahuwa 'alaa kulli syai'innqodiir.

Allahumma laa maani'a limaa a'thoyta wa laa mu'thiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu."

Artinya:

"Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan. Bagi-Nya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apaa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemulian itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya yang menyelamatkan dari siksaan). Hanya dari Mu kekayaan dan kemuliaan."

3. Doa memohon perlindungan dari siksa neraka.

Baca doa berikut ini sebanyak tiga kali.

"Allahumma ajirni minan-naar."

Artinya:

"Ya Allah lindungilah aku dari api neraka"

4. Membaca doa keselamatan.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: istimewa

"Allahumma antassalam, wamingkassalam, wa ilayka ya'uudussalam fakhayyina rabbanaa bissalaam wa-adkhilnaljannata darossalaam tabarokta rabbanaa wata'alayta yaa dzaljalaali wal ikraam."

Artinya:

"Ya Allah, Engkaulah As-Salaam (Yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan) dan dari-Mu as-salaam (keselamatan), Maha Berkah Engkau Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Baik"

5. Membaca surat Al-Fatihah.

"Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin. Ar Rahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash-shirraatal musthaqiim. Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin."

Artinya:

"Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Lago Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

6. Membaca ayat kursi (Al Baqarah ayat 255).

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: istimewa

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa naum. Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. Man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu maa bayna aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardh walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal 'aliyyul 'azhiim."

Artinya:

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak atau boleh disembah), melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Kepunyaan-Nya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi maha besar."

7. Membaca surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas.

- Baca Surah Al Ikhlas.

"Qul huwallahu ahad, allahu somad, lam yalid wa lam ylad, wa lam yakul lah kufuwan ahad."

Artinya:

"Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya."

- Surah Al Falaq.

"Qul auudzu birobbil falaq. Min syarri maa kholaq. Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqob. Wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqod. Wa min syarri haasidin idzaa hasad."

Artinya:

"Aku berlindung kepada Allah Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki."

- Surah An Naas.

"Qul auudzu birobbinnaas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khonnaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas, minal jinnati wan naas."

Artinya:

"Aku berlindung kepada Allah (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia."

8. Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil.

Keutamaan dzikir setelah sholat freepik.com

foto: istimewa

Membaca lafal berikut:

"Subhanallah" 33x

"Alhamdulillah" 33x

"Allahu akbar" 33x

"Lailaha illallah" 33x

Artinya:

"Maha Suci Allah"

"Segala puji bagi Allah"

"Allah Maha Besar"

9. Membaca doa setelah sholat.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, hamdan yuwaafii ni'amahu wayukaafii maziidahu.

Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghhi lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthaanika. Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammad.

Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana washiyaamanaa warukuu'anaa wasujuudanaa waqu'uudanaa watadlarru'anaa, watakhasysyu'anaa wata'abbudanaa, watammim taqshiiranaa yaa allah yaa rabbal'aalamiin.

Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wa-inlamtaghfir lana watarhamnaa lanakuunanna mlnal khaasiriin.

Rabbanaa walaa tahmil'alainaa ishran kama hamaltahul'alal ladziina min qablinaa.

Rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqata lanaa bihii wa'fu'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alal qaumil kaafiriin.

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idzhadaitanaa w'ahablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.

Rabbanaghfir lanaa waliwaalidinaa walijami'il muslimiin walmuslimaati wal mu'miniina walmu'minati. Al ahyaa-i-minhum wal amwaati, innaka alaa kuli syai'n qadiir.

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa adzaaban-naar.

Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa wakaffir annaa sayyiaatinaa watawaffanaa maalabraari.

Subhaana rabbika rabbil i'zzati ammaa yashifuuna wasalaamun 'alal mursalhna wal-hamdu lillaahi rabbil'aalamiina."

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dengan puji yang sebanding dengan nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Ya Allah Tuhan Kami, bagi-Mu segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran dzatmu dan Keagungan kekuasaanmu.

Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad dan sanak keluarganya.

Ya Allah terima sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, khusyu' kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama sholat ya Allah. Tuhan seru sekalian alam.

Ya Allah, Kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri, karena itu ya Allah jika tidak dengan limpahan ampunan-Mu dan rahmat-Mu niscaya kami akan jadi orang yang sesat.

Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu dari kami. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yang di luar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rahmat ampunan terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami pertolongan untuk melawan orang yang tidak suka kepada agamamu.

Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami karunia. Engkaulah yang maha Pemurah.

Ya Allah Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa dosa orang tua kami, dan bagi semua orang Islam laki-laki dan perempuan, orang orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."

(brl/red)

RECOMMENDED BY EDITOR